Các tấm silicon năng lượng mặt trời: Giá của các tấm silicon năng lượng mặt trời ở tất cả các kích cỡ đã tăng và tấm wafer silicon năng lượng mặt trời 182MM có mức tăng lớn nhất.