Vật liệu silicon mặt trời: Giá tiếp tục tăng và mức tăng ngày càng nhỏ. Giá cá đơn nguyên liệu chung trong tuần này là khoảng 38.5 USD / KG.