Mô-đun quang điện: Giá trong tuần này có một biến động nhỏ, các thành phần quang điện 210mm tinh thể tăng.