Solar silicon: Giá tiếp tục tăng, giá của tổng số nguyên liệu tinh thể duy nhất trong tuần này là khoảng 39.38 USD / kg.