Chuỗi công nghiệp mô-đun quang điện 210MM đã hoàn toàn trưởng thành