Các sản phẩm đa công suất phù hợp với nhiều tình huống khác nhau và nâng cao hiệu quả