Vật liệu silicon mặt trời: Giá ổn định ở mức cao và tổng giá vật liệu đơn tinh thể trong tuần này vào khoảng 38.8 USD / KG.